Home
Videos uploaded by user “Trần Linh”
Track 11 W5 L2
 
03:03
Views: 3 Trần Linh
Qskill CD2 track 6
 
02:45
Views: 0 Trần Linh
Language function w6
 
01:45
Views: 2 Trần Linh
Qskill CD2 track 2
 
01:39
Views: 1 Trần Linh
Trends   Lecture
 
05:18
Views: 5 Trần Linh
Track 1 week5 L3
 
05:16
Views: 4 Trần Linh
Semester2.CD3.Track3-14
 
50:11
Semester 2 - Tổng hợp những đoạn track cần phải take notes (chỉ có CD3), những track còn lại đã có trong VIDEO của CD2 upload trên kênh rồi. 1/ w1: CD2 Track 3 - Multiple Intelligences w1: CD2 Track 4 - Reducing class sizes 2/ w3: CD2 Track 7 - Healthy city projects w3: CD2 Track 8 - Urbanization 3/ W5: CD2 Track 11 - It's in our DNA w5: CD2 Track 12 - DNA testing 4/ W7: CD2 Track 14 - Gender role development W7: CD2 Track 15 - Benefits of single-sex education for girls 5/ w11: CD3 Track 5 - Gender-specific and gender-neutral language w11: CD3 Track 6 - Gender and attitudes to saving money 6/ w13: CD3 Track 8 - Principle of journalism w13: CD3 Track 9 - News sources in the U.S 7/ w15: CD3 Track 11 - Building immunity w15: CD3 Track 12 - The placebo effect
Views: 5 Trần Linh
Listening Resources 1B track 4 Q1 4
 
03:07
Phần đầu 1B
Views: 12 Trần Linh
Track 1 week5 L1
 
03:13
Views: 5 Trần Linh
My Movie
 
02:40
Views: 1 Trần Linh
Qskill CD2 track 7
 
04:08
Views: 4 Trần Linh
3B   CD2 p2 p17
 
59:05
Views: 10 Trần Linh